Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Boisko

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku informuje o możliwości korzystania z boiska wielofunkcyjnego w dni robocze w godzinach 16:00 - 21:00 oraz soboty i niedziele w godzinach 13:00 - 21:00

 

  • W celu właściwej organizacji prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci korzystania z boiska (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) z podaniem dnia i godziny.
  • Zapisy codziennie w godzinach 14:00 – 16:00 pod nr telefonu 571 486 008 lub w dni robocze u osoby opiekującej się halą sportową ZKiW w Bielkówku
  • Przed korzystaniem z boiska należy zapoznać się z jego regulaminem.
  • Korzystać z boiska można po uprzednim zapisaniu się, wpisaniu się na listę i pobraniu klucza od wyznaczonej osoby.
  • Po zakończonej grze boisko należy pozostawić w takim stanie, w jakim się je zastało oraz zwrócić klucz osobie, od której go pobrano.
  • W dni pracujące klucz można pobrać od osoby opiekującej się halą sportową. W soboty i niedziele podczas zgłoszenia telefonicznego będzie podana informacja od kogo można pobrać i komu zwrócić klucz.
  • Osoba pobierająca klucz jest odpowiedzialna za jego zwrot i stan boiska.

 

 

REGULAMIN WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BIELKÓWKU

 

1. Boisko stanowi część obiektów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku i jest wykorzystywane głównie przez uczniów i nauczycieli tutejszej szkoły do zajęć dydaktyczno-sportowych, zajęć wychowania fizycznego, SKS, zajęć świetlicy dziennej i popołudniowej, edukacji wczesnoszkolnej, oddziałów przedszkolnych i przedszkola.
2. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
3. Z boiska można korzystać w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym w zależności od warunków atmosferycznych.
4. Dopuszcza się możliwość korzystania z obiektu przez osoby z zewnątrz wg zasad niniejszego regulaminu. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie boiska pod opieką osób pełnoletnich.
5. Wielofunkcyjne boisko przeznaczone jest do uprawiania piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, tenisa ziemnego.
Na boisku jednocześnie mogą przebywać 2 drużyny piłki koszykowej / 2 drużyny piłki ręcznej / 2 drużyny tenisa ziemnego / 2 drużyny piłki siatkowej, 2 drużyny piłki nożnej.
Drużyna nie może liczyć więcej osób niż wskazują przepisy gry danej dyscypliny.
6. Z obiektu korzystać mogą dzieci i młodzież Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku pod nadzorem nauczyciela lub pełnoletniego opiekuna. Osoby z zewnątrz mogą korzystać z boiska w dni robocze w godzinach 16:00 – 21:00, soboty i niedziele od 13:00 – 21:00..
7. Zabrania się przebywania na terenie boiska i wstępu na teren szkoły po godzinie 21:00.
8. Obowiązkiem osób korzystających z obiektu jest:
- założenie obuwia właściwego dla boiska sportowego,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu obiektu,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie boiska,
- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia.
9. Prowadzący zajęcia i osoby korzystające z boiska odpowiadają za stan czystości i porządku na boisku.
10. Prowadzącego zorganizowane zajęcia, odpowiedzialnego za grupę oraz osoby korzystające z obiektu zobowiązuje się do: - utrzymania czystości na terenie obiektu, - zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, - przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ, ewakuacyjnych i porządkowych, - po zakończeniu zajęć - pozostawienie boiska w stanie przyjętym i uporządkowania sprzętu sportowego, - prowadzący zajęcia zobowiązani są do kontrolowania obuwia sportowego uczestników zajęć.
11. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny obiektu, użytkowanego sprzętu - usterki zgłosić pracownikowi pełniącemu dyżur lub dyrektorowi szkoły.
12. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia obiektu, nawierzchnię sportową ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
- używania butów typu: korki i kolce, wysokie obcasy,
- wprowadzania do użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. roweru, deskorolki itp.,
- wprowadzania zwierząt,
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
- wnoszenia jedzenia, picia, żucia gumy oraz sprzętu niesportowego,
- zaśmiecania, wnoszenia napojów w szklanych i metalowych opakowaniach,- palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek,
- przeszkadzania w zajęciach lub grze, - wieszania się na obręczach i konstrukcjach do piłki koszykowej i piłki nożnej oraz ogrodzeniu,
- zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
14. Na całym terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
15. Na terenie obiektu zabrania się stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
16. Na obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad przepisów BHP i PPOŻ.
17. Wszelkie skaleczenia, urazy itp., należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi grupy.
18. Osoby korzystające ponoszą odpowiedzialność za wszelkie skaleczenia, urazy, wypadki oraz mienie znajdujące się na boisku.
19. Osoby prywatne i osoby z innych szkół, przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązane są do wyodrębnienia ze swojej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie boiska.
20. Wszystkie osoby przebywające na terenie boiska zobowiązane są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
21. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu lub zakłócające porządek publiczny, będą pociągnięte do odpowiedzialności.
23. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy powstałe w trakcie korzystania z obiektu, oprócz pkt. 1 oraz pozostawione przez korzystających z boiska mienie.
24. Inwestycja dofinansowana w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Właścicielem obiektu jest Gmina Kolbudy z siedzibą w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, a zarządzającym Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku.

Data dodania: 2022-07-05 18:10:38
Data edycji: 2022-07-05 18:10:39
Ilość wyświetleń: 631

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BIELKÓWKU.

OD LAT WSPIERAMY TALENTY!

Gmina Kolbudy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej