Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zkiwbielkowko.pl/
 

Data publikacji strony internetowej: 26-02-2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 7-01-2021


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 848).

Treści niedostępne:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych ani opisu tekstowego,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.01.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator).
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy (sekretariat@zkiwbielkowko.pl) lub telefoniczny 58 682 73 58.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

W szkole dostępne jest wejście dla uczniów bezpośrednio z parkingu, na tym samym poziomie. Pozostałe wejścia do szkoły, pełniące funkcję wyjść ewakuacyjnych, nie posiadają schodów ani podjazdów.

 Opis dostępności korytarzy

 
Całość szkoły znajduje się na parterze, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Do piwnicy, dostępnej jedynie dla pracowników jednostki, prowadzą schody.

 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych


Miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przed wejściem głównym i są specjalnie oznakowane.
Data dodania: 2022-07-05 18:12:19
Data edycji: 2022-07-05 18:12:52
Ilość wyświetleń: 953

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BIELKÓWKU.

OD LAT WSPIERAMY TALENTY!

Gmina Kolbudy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej